Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc - Khách sạn hạng sang - Legal notice

Legal notice

Bạn hiện đang kết nối với khách sạn Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc. Khi truy cập trang này, người dùng đồng ý với điều khoản sử dụng hiện hành.

  1. Thông tin về Biên tập viên:

Phụ trách biên tập trang này là:

ACCOR SA, một công ty công có mức vốn là 700 317 363 €, Danh mục Thương nghiệp của PARIS, số đăng ký B 602 036 444, mã số VAT là FR 93 602 036 444, đặt văn phòng tại 110 Avenue de France, 75013 PARIS, Pháp. Số đt.: +33 (0)1 45 38 86 00

Giám đốc Xuất bản:

  1. Thông tin dịch vụ lưu trữ:

Trang web này được lưu trữ tại :

Amazon Web Services, Inc.

P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108-1226
http://aws.amazon.com

  1. Bảo vệ Dữ liệu:

Để biết thêm thông tin về chính sách bảo vệ dữ liệu của tập đoàn Accor, vui lòng xem Hiến chương về Bảo vệ Dữ
liệu Cá nhân của Khách hàng

  1. Bản quyền :

Nội dung trình bày của trang web và từng thành phần, bao gồm tên miền, thương hiệu, biểu trưng, nhãn hiệu, bản vẽ, minh họa, ảnh chụp, văn bản, đồ họa và các tệp khác nằm trên trang này, được bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ hiện hành và thuộc về khách sạn Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc và/hoặc Accor SA hoặc đã được ủy quyền để khách sạn Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc và/hoặc Accor SA sử dụng.

Không một thành phần nào trên movenpickresortwaverlyphuquoc.com có thể được sao chép, tái tạo, chỉnh sửa, tái bản, tải nạp, truyền phát hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào, dù là một phần hay toàn bộ, nếu không được khách sạn Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc ủy quyền trước bằng văn bản, trừ trường hợp chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, riêng tư và phi thương mại, mà không thay đổi các thành phần hiện có trên trang web.

Thông tin sau đây phải được đính kèm vào mọi bản sao, dù là một phần hay toàn bộ, của nội dung trang web: ”
©Bản quyền Accor SA. ©Bản quyềnkhách sạnMövenpick Resort Waverly Phú Quốc. Ảnh chụp dùng
trên
movenpickresortwaverlyphuquoc.com là không có tính ràng buộc.

Việc sử dụng movenpickresortwaverlyphuquoc.com hoặc các thành phần trên đó mà không được ủy quyền rõ ràng sẽ bị xem là vi phạm các quyền của khách sạn Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc và/hoặc của Accor SA và có thể xem là giả mạo theo các khoản L. 355-2 và sau đó. của Luật Sở hữu Trí tuệ của Pháp.

  1. Quyền củakhách sạnMövenpick Resort Waverly Phú Quốc với tư cách là nhà sản xuất cơ sở dữ liệu

Mọi khách hàng, khách hàng tiềm năng và đối tác có quyền không độc quyền, không chuyển nhượng, không di nhượng và riêng tư đối với việc xem thông tin trên movenpickresortwaverlyphuquoc.com tùy theo nhu cầu riêng.

Họ có thể trích và/hoặc tái sử dụng một phần của trang web này cho mục đích cá nhân, miễn là việc trích xuất và/hoặc tái sử dụng này không chiếm một phần đáng kể (về chất lượng hoặc số lượng) nội dung trang web. Ngoài ra, nghiêm cấm trích xuất hoặc tái sử dụng bất kỳ nội dung nào của trang này một cách liên tục, ngay cả khi nội dung không quan trọng.

Việc tái sản xuất một phần hoặc toàn bộ trang này cho phương tiện khác bị nghiêm cấm theo các khoản L. 342-1 và L. 342-2 của Luật Sở hữu Trí tuệ của Pháp. Nghiêm cấm việc công bố toàn bộ hoặc một phần nội dung của trang web này, dưới bất kỳ hình thức nào và cho bất kỳ đối tượng nào.

Đặc biệt là nghiêm cấm sử dụng nội dung trang này cho các mục đích thương mại.

  1. Nguồn gốc ảnh

Để biết thêm thông tin về ảnh chụp dùng trên movenpickresortwaverlyphuquoc.com, vui lòng xem mục nguồn gốc ảnh.

  1. Trách nhiệm

Tất cả thông tin có thể truy cập được trên trang này đều được cung cấp theo dạng nguyên trạng. Khách sạn Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc không đảm bảo, cho dùng là hiển ngôn hay ngụ ý, và cũng không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng thông tin này.

Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Khách sạn Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc có quyền chỉnh sửa thông tin này bất kỳ lúc nào, nhất là thông qua các bản cập nhật cho movenpickresortwaverlyphuquoc.com.

Người dùng cam kết không truyền tải nội dung nào trên trang web này có thể liên quan đến trách nhiệm dân sự hoặc pháp lý, đồng thời cũng không công bố thông tin nào không hợp pháp, có tính bôi nhọ hoặc gây mất trật tự công cộng thông qua trang này.

Khách sạn Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc nỗ lực trong khả năng cho phép để cung cấp cho người dùng thông tin và/hoặc công cụ đã được kiểm chứng, nhưng không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ sơ suất nào, cho việc thiếu thông tin và/hoặc cho sự có mặt của vi-rút trên movenpickresortwaverlyphuquoc.com.

Những trang web bên ngoài Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc mà có chứa siêu liên kết đến trang này không chịu sự quản lý của khách sạn Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc, do đó khách sạn không chịu trách nhiệm về nội dung của những trang web đó. Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc sử dụng những trang web này.

  1. Siêu liên kết

Việc tạo các siêu liên kết đến movenpickresortwaverlyphuquoc.com, đòi hỏi phải có sự đồng ý trước bằng văn bản của khách sạn Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc.

  1. Email

Để nhận xét về cách hoạt động của movenpickresortwaverlyphuquoc.com, vui lòng truy cập mục Liên
hệ
và chọn “Nhận xét liên quan đến trang movenpickresortwaverlyphuquoc.com“.

  1. Xin lưu ý

Tin nhắn gửi qua trang web có thể bị đón chặn và không đảm bảo tính bảo mật cho đến khi chúng tôi nhận được.

NGUỒN GỐC ẢNH

Ảnh sử dụng trên trang web này không chịu ràng buộc theo hợp đồng

Mọi ảnh chụp và tài liệu minh họa sản phẩm trên trang web này không chịu ràng buộc theo hợp đồng Nguồn gốc ảnh: © bản quyền

Truy cậpaddress

Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc ☆☆☆☆☆
Tổ 1, ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, Phú Quốc, 92507 Kiên Giang
Việt Nam
Số điện thoại: +84 2972 6999 99
Fax:
Email: HB4V5@movenpick.com

google_map
Đặt phòng
Đặt phòng
close